آشنایی با برخی لوازم آزمایشگاه شیمی آب

لوازم معمولی آزمایشگاه بر اساس جنس به چند دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود:

وسایل شیشه‌ای یا پلاستیکی

 
آبفشان یا پیسِت ( Wash bottle )
ارلن مایر ( Conic Flask - Erlenmeyer )
استوانه مدرج یا مزور ( Graduated Cylinder )
بالن( Flask )
بالنژوژه( Graduated Flask )
بشر(Beaker )
بورت( Burrete )
پیپت( Pipette )
دسیکاتور( ( Desicator
شیشه ساعت( Watch Glass )
قطره چکان( Dropper )
قیف( Funnel )
لوله آزمایش ( Test Tube )
مبرد( Condenser )

وسایل چینی

 
بوته چینی ( Crucible Procelain )
قیف بوخنر( Buchner Funnel )
کپسول چینی( Evaporating Dish )

وسایل فلزی

 
اسپاتول - قاشقک( Spatula )
پایه( Support Stand )
جایلوله آزمایش ( Test Tube Support )
چراغ بونسن( Bunsen Burner )
سهپایه( Clamp )
گیره( Clamp Holder )

 

بوته چینی (کروزه چینی)

 

بوته آزمایشگاهی ظرف مخروطی (مخروط ناقص) شبیه انگشتانهاست که لبه های آن کاملاً صاف و جداره های داخلی و خارجی آن صاف و صیقلی است. اگرچهبوته آزمایشگاهی را از جنس فلز (بویژه از نیکل)، گرافیت و سفال (بوته گلی یا سفالی)نیز می سازند اما این بوته ها عمدتاً از جنس چینی تهیه می شود و معمولاً دارایسرپوش است.

کاربرد: چون بوته چینی در برابر گرما (تا حدودْ1200) مقاوم است، از آن در آزمایشگاه های شیمی تجزیه برای خشک کردن رسوبکردن رسوب و پختن رسوب در کوره الکتریکی استفاده می شود.

چند نکته درباره بوته چینی

-          اسیدها بر بوتهاثر ندارند اما بازها سبب خوردگی بوته می شوند. برای پاک کردن بوته تا حد امکاننباید از اسیدها هم استفاده کرد.

-          هنگامی که ازبوته برای سنجش های وزنی استفاده می شود نخست باید بوته خالی را چندین بار در کورهالکتریکی در دمای معین (دمای لازم برای پختن رسوب) قرار داد و پس از سرد کردن، وزنکرد تا به وزن ثابت رسید. این کارها، یعنی: گرم کردن، سرد کردن و وزن کردن بوته تارسیدن به وزن ثابت پیش از پختن هر رسوب الزامی است.

 

شیشهساعت

 

شیشه ساعت همان طور که از نامش پیداست شبیه شیشهساعت است و در اندازه های مختلف ساخته می شود

کاربرد:از شیشه ساعتبرای تبخیر سریع مایع ها و محلول ها استفاده می شود.

طرز استفاده: شیشه ساعت رامانند ابزار شیشه ای دیگر، باید شست و شو داد و در صورت لزوم آن را با دستمال خشککرد.

گاهی برای سرعت بخشیدن به عمل تبخیر، شیشه ساعت را در دهانه بشر قرار میدهند تا با جوشاندن آب درون بشر و گرم شدن شیشه ساعت با بخار آب جوش، عمل تبخیر وتبلور سریعتر انجام گیرد.

 

 

 قیف شیشهای

 

ابزار مخروطی شکل است که در قسمت پایین آن لوله باریک و بلندی قراردارد. نوک این لوله مورب است. شیشه بدنه قیف معمولاً 60 درجه است.

کاربرد: از قیفبرای انتقال محلول از ظرفی به ظرف دیگر استفاده می شود (به عنوان مثال برای انتقالمحلول از ظرفی به بورت، استوانه مدرج، بالن پیمانه ای، قیف شیردار، ارلن و… از قیفاستفاده می شود) برای این کار، محلول موردنظر را نخست در بشـر ریخته سپس به کمک قیفتمـیز به ظرف دلخواه منتقل می شود.

از قیف برای جدا کردن مایع از جامد نیز میتوان استفاده کرد. این کار در شیمی تجزیه وزنی برای صاف کردن رسوبها از اهمیت ویژهای برخوردار است.

طرزکار: برای این کار نخست باید قیف را شسته و خشک کردسپس کاغذ صافی متناسب با قیف و با ذره های رسوب برگزید (کاغذ صافی با قیف مناسب استکه پس از قرار دادن در قیف حدود5/0تا 5/1 سانتی متر از لبه قیف پایینتر باشد) و زمانی متناسب با ذره های رسوب است که آب زیر صافی کاملاً زلال باشد.

برای

/ 0 نظر / 25 بازدید