فلیم فتومتر

فلیم فوتومتر(Flame Photometer) :

وسیله ای است که برای اندازه گیری الکترولیت هایی چون سدیم، پتاسیم ،لیتیم و کلسیم مورد استفاده قرار میگیرد. فلیم به معنی شعله می باشد. محلول سرم توسط یک مکنده در ظرف مخصوص قرار میگیرد. یک گاز مرجع دیگر حاوی نمک لیتیم و از طرف دیگر اکسیژن وارد ظرف میشوند. اکسیژن برای کمک به احتراق به درون ظرف کشیده میشود. گاز مرجع باعث میشود که رنگ قرمز در شعله وجود داشته باشد. شعله در مقابل دو فیلتر نوری قرار میگیرد. یکی از آنها فیلتر مرجع است که تنها نور قرمز شعله را از خود عبور میدهد ، بعد ا این فیلتر اشکارساز مرجع قرار میگیرد که نور قرمز را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. یک فیلتر نوری دیگر نیز وجود دارد به نام فیلتر نمونه که پس از عبور نور زرد یا بنفش از آن و تبدیل نور توسط آشکارساز به سیگنال الکتریکی ، سیگنال نمونه بدست می آید. سیگنالها تقویت میشوند سپس نسبت به هم پردازش میشوند تا پارامترهای مورد نظر مشخص شوند.

/ 0 نظر / 25 بازدید